Прием за учебната 2011/2012 г.

Васил Левски

 

 

 

 

 

          ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”  с.СТУДЕНА,общ.Перник

                              пощ.код 2344 , ул.”Христо Ботев” 175 В
                          тел. 07715/2228  e-mail: [email protected]

 

Основно училище „Васил Левски” приема за учебната 2011/2012 година
ученици за І клас. Записването се осъществява чрез подаване на следните документи:
 
1. Заявление по образец до директора.
2. Удостоверение за завършена подготвителна група / подготвителен клас -  оригинал
3. Копие от Удостоверение за раждане.

4. Декларация от родителите, при условие, че детето не е посещавало    подготвителна група.

 

Критерии за подбор:

1. Адресна регистрация в близост до училището

2. Наличие на деца от семейството, обучаващи се в училището.

3. Завършили подготвителна група в ЦДГ - с. Студена

4. Желание на родителите

 

График на дейностите:

 • До 30 май - Подаване на заявления за записване и необходимите документи
 • До 15 юни - записване на децата в І клас

            Основно училище „Васил Левски” – училище с 166 годишна история, осигурява на своите ученици качествено образование според държавните образователни изисквания и възпитание в дух на национална принадлежност.
Стимулира индивидуалността и творческите заложби.

            ОУ „Васил Левски” предлага на своите ученици:

 • Квалифициран преподавателски състав
 • Ранно компютърно обучение
 • Индивидуална работа по интереси
 • Училищна библиотека
 • Спортни площадки с кътове за отдих
 • Извънкласни дейности с традиции
 • СИП "Млад огнеборец"
 • СИП "Музика"
 • Футболен отбор