Школото под наем

Вчера местните законотворци приеха отчетите за миналата година и програмите за бъдеща работана КСМД и читалищата, дадоха съгласието си кметът Росица Янакиева да сключи договори за краткосрочни заеми заради изпълнението на спечелени, важни за развитието на общината проекти. Даденобе съгласие и за от даване под наем на обкински имоти - терени, павилиони, магазини, щандови клетки, търговски маси и столове, стопанисвани от общинско предприятие „Пазари". По решение на пернишкия минипарламент, училището в село Студена, където деца вече няма и то не функционира като учебно заведение, да бъде отдадено под наем. В Общината са постъпили две заявления - от А.П.Ж. Едюкейшън тръст българия" ООД и Сдружение с нестопанска цело Глобал Едикейшън Сървисис,които искат да наемат сградата за обучение и и образователни дейности на ученици или студен-ти от страната и чужбина. И двете организации предлагат да извършат ремонтни дейности за собс-твена сметка, за да се запази целостта на сградата и да се съхрани културното наследство в региона.Минипарламентът реши да се проведе търг с тайно наддаване при начална тръжна цена 2,28 лв за квадратен метър. При сключванто на договора със спечелилия той трябва да е за срок от пет години.