Четири незаконни строежа край язовира и два със забрана за ползване

Останалите девет имота са ок. При извършените 15 проверки на язовир „Студена” са установени 15 строежа в прилежащите територии на язовира. Констатирани са 4 незаконни строежи, за които са образувани административни производства по чл.225 ЗУТ – за премахване. За 2 строежа са образувани административни производства по чл.178 ЗУТ – за забрана ползване. За 9 строежа, за които не са установени нарушения са съставени констативни протоколи. Анализът на проверяващите сочи, че не е установено видимо застрояване в първи пояс на санитарно-охранителната зона на язовира, който се използва като основен източник за питейно-битово водоснабдяване не само за Перник, а и за околните населени места. Извършени са и 57 проверки на строежи намиращи се в района на язовир „Пчелина”. Контролните органи са установили 21 незаконни строежа, за които са образувани административни производства по чл.225 ЗУТ – за тяхното премахване. За 3 строежа са образувани административни производства по чл.178 ЗУТ – за забрана ползване. За 30 строежа не са установени нарушения и са съставени констативни протоколи. Съставените констативни протоколи при проверките на язовир „Студена” са общо 9, а за „Пчелина” са 30. Общият брой на направените проверките на територията на язовирите, които се намират в териториалния обхват на РДНСК- Югозападен район са 430, а съставените констативни протоколи общо са 362. До края на месец април 2011г. ще бъдат издадени и връчени съответните заповеди по съставените при проверката Констативни актове за започване на административни производства за премахване на всички безспорно установени незаконни строежи, за забрана ползване на всички незаконосъобразно ползващи се строежи, както и за спиране на строежите с нарушения. В същия срок на установените нарушителите ще бъдат съставени и връчени актове за образуване на административно-наказателни производства, по реда и при условията на Закона за административните нарушения и наказания и ще бъдат издадени наказателни постановления за налагане на предвидените в ЗУТ глоби и имуществени санкции. До края на месец май 2011г. ще бъдат предприети действия по ефективното изпълнение на издадените заповеди за забрана ползването и спиране извършването на строителни и монтажни работи на строежи с нарушения.