Становище на омбудсмана за кариерата

В жалбата до омбудсмана на Република България жители на с. Студена изразяват тревога, че действащите законни и незаконни кариери в землището на селото са нанесли трайни вреди на околната среда, съществува опасност от нарушаване на водоснабдяването и появата на свлачища. Според тях движението на земните маси и близостта на взривовете до язовирната стена застрашават сигурността на язовир „Студена”. Освен това при разрешаване на проучвания и добив на подземни богатства в района не е взета под внимание степента на насищане и поносимостта към подобен род дейности.

Във връзка с постъпилия сигнал, в защита на здравето и безопасността на гражданите и спазването на законността, омбудсманът на Република България предприе проверка.
Тази проверка омбудсманът не извърши сам. Беше създадена междуведомствена работна група, в която участваха:
г-жа Благиева - директор на Регионалната инспекция по околната среда и водите - София;
г-жа Коцева – главен експерт от отдел„ Земни недра и баланс на запасите” в Министерство на околната среда и водите;
г-н Бонев – началник отдел „Търсене, проучване и добив” и
г-н Григоров – държавен експерт в дирекция „Концесиониране” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
В междуведомствената работна група участваха също:
г-н Румен Андреев – заместник-министър на вътрешните работи;
г-н Шереметев – директор на Областна дирекция „Полиция” – Перник;
г-жа Георгиева - кмет на община Перник, както и представител на Конфедерацията на независимите синдикати в България.
В процеса на проверката се включваха активно и представители на обществеността и медиите.

На основание чл. 20, ал. 1, т. 2 от Закона за омбудсмана се изискаха становища от Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ), Министерство на околната среда и водите (МОСВ), Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - София, Министерство на държавната политика при бедствия и аварии (МДПБА), Министерство на земеделието и продоволствието (МЗП), Изпълнителна агенция „Главна Инспекция по труда”, Министерство на културата (МК), Областна дирекция полиция – Перник, Окръжна прокуратура – Перник, кмета на община Перник и кмета на с. Студена.

Предприеха се срещи с експерти от ангажираните институции. Извърши се проверка на място, в която взеха участие както експерти от администрацията на омбудсмана, така и представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите - София, „Областна инспекция по труда” – Перник, заместник-кметът на община Перник, кметът на с. Студена, жители на селото и много журналисти, специално поканени по случая.

След проведените срещи, предоставените документи и извършената проверка на място в района на находище „Студена” омбудсманът направи следните констатации:

1. Местата, където се извършва незаконен добив на инертни материали, са известни на Регионална инспекция по околната среда и водите – София, многократно са извършвани проверки и са съставяни актове, но незаконните кариери продължават да функционират години наред.
За периода от 2002 г. до настоящия момент РИОСВ – София е установила незаконен добив без предоставена концесия от:
- ЕТ „Венцислав Йорданов – Надежда” – съставени са актове за установени нарушения на Закона за подземните богатства (ЗПБ), издадени са наказателни постановления и е сезирана прокуратурата. След последната проверка отново е сезирана прокуратурата;
- Бисер Василев Алексов – през 2005 г. е съставен акт, издадено е Наказателно постановление, което е отменено от Районен съд – Перник. В момента е започнала нова административно-наказателна процедура по този случай;
- ЕТ „ДЛВ – Добри Владимиров”- административно-наказателна процедура по установените нарушения не е образувана поради липса на оказано съдействие в хода на проверката и установяване на нарушенията.
- „Заводски строежи - 2” – има регистрирано търговско откритие, но няма предоставена концесия. Наложена е санкция в размер на 6 000 лв., която е платена от нарушителя;
- „Хидрострой” ООД - има регистрирано търговско откритие, но няма предоставена концесия. За извършвания добив има съставен акт и е уведомена Областна дирекция „Земеделие и гори”, гр. Перник.

Омбудсманът намира за напълно недопустима практиката, която последните два случая показват, а именно – титулярите на търговски открития за дадено находище да извършват миннодобивни работи преди да са получили концесия.

2. Съгласно нормативната уредба РИОСВ – София осъществява превантивен, текущ и последващ контрол по Закона за подземните богатства по отношение законосъобразността при експлоатация на кариерите в района на находище „Студена”. Анализът на практиката от последните години показва, че РИОСВ трудно може да се справи сама и с предоставените в законодателството правомощия с незаконния добив на инертни материали в района.
Контролните органи на МОСВ не могат ефективно да прилагат принудителна административна мярка „спиране” на миннодобивни обекти. Това е така, защото в Закона за подземните богатства не е уреден механизъм за реда и начина за спиране на този вид дейност.

3. Няма съгласуваност в действията на различните държавни органи в процеса на предоставяне на концесии и осъществяване на контрол върху добива на подземни богатства.

4. Допуска се получаване на концесия без да е извършена Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), въпреки изискванията по Закона за подземните богатства (чл. 82, ал. 2) и Закона за опазване на околната среда (раздел ІІІ).
В такива случаи, които не са изолирани, разрешителният режим на компетентния орган е предшествал съгласувателния и така на практика се обезсмислят мерките по опазване на околната среда, заложени в доклада по ОВОС, и дейностите се разрешават, без да се отчитат тези мерки.
Такъв пример е находище „Шумнатица” в землището на с. Студена.
Други примери за страната са:
находище „Побит камък” в община Елин Пелин;
находище „Кубратово І” в район Нови Искър;
находище „Хидроеко ПИМ - 1” в землището на с. Чепинци и с. Челопечене;
находище „Долни Богров – ІІ” в землището на село Кривина.
Още по-тревожно е, че в границите на концесионни площи има защитени местности, подлежащи и на включване в Европейската екологична мрежа Натура 2000, като Защитена местност „Блатата” край с. Долни Богров, Рибарници „Челопечене” - с установени видове птици, включени в Червената книга на България.

5. В определени случаи МОСВ допуска съгласуване по принцип на цялостни проекти за добив и първична преработка на природни богатства без издадено решение за преценка или ОВОС от компетентния орган.
Това е така, тъй като в нормативната уредба не са прецизирани процедурите и не е ясно определен моментът на съгласуване на проектите за добивни работи, въпреки изискванията на чл. 82, ал. 2 от Закона за подземните богатства. Този неясен регламент създава условия за прехвърляне на отговорности между институциите и прилагане на различна практика по неясни критерии.

6. В законодателството не е предвиден механизъм за последващо възстановяване на околната среда, дори и да са известни нарушителите, при констатиран незаконен добив, иззети природни ресурси и увредени компоненти на околната среда.
Например при проверка се установява незаконен добив от ЕТ „Венцислав Йорданов – Надежда”, съставя се акт по Закона за подземните богатства, но компонентите на околната среда са увредени и рекултивация не се извършва.
В Закона за опазване на околната среда се посочва, че „Лицата, осъществяващи дейности по чл. 33, са длъжни да опазват и възстановяват околната среда”, и че „опазването и ползването на земните недра” се извършва по ред, определен от Закона за подземните богатства, но в него и в подзаконовите нормативни актове законодателно не е предвидено последващо възстановяване на околната среда. Липсата на механизъм води до невъзможност да се търси отговорност на нарушителите и концесионерите за възстановяване на нанесените щети на околната среда. Рекултивацията в повечето случаи или не се извършва, или е за сметка на държавния бюджет.

7. Допуска се добив на подземни богатства, без да са приключени процедурите по отчуждаване, промяна на предназначението на земята и преотреждането й в нарушение на Закона за опазване на земеделските земи и Закона за подземните богатства, с което се нарушават правата на собствениците на имоти.

8. В Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелното оръжие и боеприпасите и Правилника по безопасност на труда при взривни работи не е включено изискването да не се съгласуват проекти на фирми и други физически лица за извършване на пробивно - взривни работи без предоставена концесия, съгласно изискванията на чл. 82 от Закона за подземните богатства.

9. В периода 2001 – 2003 г. в района на с. Студена са предоставени след одобрение от Министерски съвет седем нови разрешения за търсене и проучване на строителни материали по реда на Закона за подземните богатства (от МОСВ – 5 броя и от МРРБ – 2 броя). На титулярите на тези разрешения са издадени седем удостоверения за търговски открития и съгласно чл. 29 от Закона за подземните богатства тези обекти подлежат на предоставяне на концесия за добив на строителни материали по право.

С тези констатации омбудсманът проведе среща, в която участваха председателят на Конфедерацията на независимите синдикати в България и упълномощени представители на министерства, местната власт, контролни органи и органи на реда и сигурността с цел търсене на спешен изход от кризата с незаконния добив на инертни материали в района.

Бяха обсъдени резултатите от извършената от омбудсмана проверка на място, както и неговите констатации за нанесените вреди на околната среда, неспазването на законодателството, нелоялната бизнес конкуренция, законодателния дефицит и необходимостта да се гарантират правата на гражданите.

Поради необходимостта от непосредствена и вътрешно съгласувана дейност между ведомствата, които имат компетентност в общия проблем, за намиране на бърз изход от кризата, по предложение на омбудсмана на Република България се формира координационна работна група с по двама членове от заинтересованите институции с цел:

- да се предложат конкретни мерки и да се поемат конкретни ангажименти за спиране на незаконния добив на инертни материали в района;
- да се отчетат непосредствените действия, които се осъществяват, и да се дадат предложения за трайно решаване на откритите въпроси.

На проведената на 17 април 2007 г. среща на междуведомствената работна група бяха отчетени предприетите действия и постигнатите резултати.

С усилията на омбудсмана и след предприетите решителни действия на Областна дирекция „Полиция” - Перник, както и усилията на останалите институции, ангажирани с проблема, се постигна спиране на дейността на фирмите, които добиват незаконно инертни материали в района на с. Студена.

Наред с това:

• В хода на проверката на омбудсмана и след извършените проверки от Областна дирекция „Полиция” - Перник съвместно с представители на Върховна касационна прокуратура и Окръжна прокуратура гр. Перник се установи, че:

- Кариера на ЕТ „Венцислав Йорданов – Надежда” е без договор за концесия. Работата на кариерата е преустановена с издадено Полицейско разпореждане. Образувано е наказателно производство № 147/2007 г. срещу Венцислав Йорданов Йорданов по чл. 196а, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2 и 4, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 26, както и по чл. 255, ал.1 и чл. 323, ал.1 от Наказателния кодекс (НК). При проверката е иззет компютърът, обслужващ кантара. Демонтирана е наличната трошачно-пресевна инсталация.
- Кариера, собственост на „Хидрострой” ООД - към момента не притежава концесия, на територията й по вече прекратен договор е упражнявал дейност ЕТ „ДЛВ - Добри Владимиров” с разположена трошачно-пресевна инсталация. Издадено е полицейско разпореждане за спиране на работа и демонтаж на оборудването. Образувано е наказателно производство № 146/2007 г. срещу виновни лица по чл. 196а, във връзка с чл. 195, ал. 1, т. 2 и 4, във връзка с чл. 194, ал. 1, във връзка с чл. 26, както и по чл. 255, ал. 1 и чл. 323, ал. 1 от НК . Разследването се провежда срещу Добри Владимиров.
- Кариери на БКС и „Заводски строежи – ПС - Перник” АД – не притежават договор за концесия, издадено е полицейско разпореждане за спиране работата на кариерите.
- Кариера на ГУСВ – не работи.
- Кариера на „Софстрой Кънстракшън” ЕООД – разработва се въз основа на договор със “Заводски строежи – ПС – Перник” АД –издадено е полицейско разпореждане за прекратяване на дейността.
- „Кариери Студена” ООД - правоприемник на „МАБА строй” ООД, на която е предоставена концесия за добив на инертни материали в местността „Шумнатица”, към момента не са извършвани добивни работи.

Констатира се също така, че законово основание за извършване на добивна дейност са имали две търговски дружества, притежаващи договор за концесия да разработват кариери за добив на инертни материали – „СК 13 Пътстройкомплект” АД и „АМ Хемус “ АД клон Дупница.

• За осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол са пренасочени сили и средства на Охранителна полиция на Областна дирекция „Полиция” Перник;
• Разпоредено е на служителите от 02 Районно полицейско управление гр. Перник да оказват съдействие на институциите;
• За всички фирми, упражняващи дейност без необходимата концесия, е сезирана Териториалната дирекция на Национална агенция по проходите – Перник за извършване на данъчна ревизия;
• Предвид проявеното насилие спрямо председателя на Инициативния комитет „Да спасим село Студена” и опита за палеж на дома на друг член на комитета, всички представители на Инициативния комитет имат пряка връзка с органите на реда и в селото има полицейско присъствие;
• Многократно са извършвани проверки в района от МРРБ, РИОСВ, Изпълнителна агенция „Главна Инспекция по труда”, МДПБА, МЗП, МК.
• Министерството на държавната политика при бедствия и аварии и дружеството „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Перник, което стопанисва и поддържа язовир „Студена”, изразиха становище, че няма опасност за сигурността на язовирната стена.

Омбудсманът намира за недопустима обстановката, в която са принудени да живеят жителите на с. Студена. Безогледният добив на инертни материали, грубото неспазване на законодателството и заобикалянето на законите не само увреждат околната среда, но и реално застрашават живота и здравето на хората.

Ето защо омбудсманът намира за справедливи недоволството и протестите на жителите на с. Студена и призовава всички държавни институции да се съобразят с техните искания.

В тази логика омбудсманът оценява като проява на лоша администрация липсата на координация в действията на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и Министерството на околната среда и водите в целия процес на разрешаване и контрол на добива на подземни богатства, нееднозначното прилагане на законодателството, проявите на слабост при прилагане на нормативната уредба за защита на околната среда и гарантиране на спазването на законите.

Като има предвид:
защитата на правото на гражданите на добро управление, ангажирано с проблемите на опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;
недопустимата обстановка в района на находище „Студена” и необходимостта от координация между ведомствата при осъществяване на контролната дейност,
Като обръща внимание на институциите, че проблемът с незаконния добив на инертни материали засяга не само района на с. Студена, но и други райони като например с. Стефаново, с. Поцърненци, с. Друган и с. Гълъбник в община Радомир, област Перник,
Като отчита някои положителни резултати, постигнати в хода на проверката

омбудсманът на Република България отправя следните препоръки към компетентните институции:

П Р Е П О Р Ъ К И:

За министъра на регионалното развитие и благоустройство:

• да преустанови незабавно бездействието си по поетите в хода на проверката на омбудсмана ангажименти, а именно:
- да информира МОСВ, МВР, Община Перник и Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” за фирмите, имащи право да извършват добив и първична преработка на подземни богатства (доломитизирани варовици) по смисъла на Закона за концесиите в участъците от находище „Студена”;
- да извърши проверка по изпълнение на концесионните договори, като се ревизира състоянието на запасите в находището към настоящия момент;
- да осигури извършването на достатъчно контролни замери по спазването на предвидените в концесионните договори годишни добиви;
- да осигури обозначаване с трайни защитени знаци на концесионните граници съвместно с представители концесионерите, Министерство на земеделието и продоволствието, местната власт и други заинтересовани лица.
• да преустанови незабавно практиката да се предоставят концесии, без да е проведена процедурата по ОВОС по Закона за опазване на околната среда и Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ).

За министъра на околната среда и водите:

• да осигури в най-кратък срок извършването на комплексна оценка на вредните въздействия за района поради наслагване на дейности и неизследван комулативен ефект;
• да осъществява постоянен контрол на рационалното и екологично изземване на подземните богатства и на мерките, предвидени в съответните проекти за опазване на компонентите на околната среда при изпълнение на годишните работни проекти за добив;
• контролните органи на МОСВ да сигнализират органите на прокуратурата за всеки констатиран незаконен добив на подземни богатства.
• да осигури приоритетно средства за рекултивация на увредените от прекомерния добив терени в района на находище „Студена”.

За министъра на вътрешните работи:

• в Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелното оръжие и боеприпасите да бъде включено изискването да не се съгласуват проекти на фирми и други физически лица за извършване на пробивно-взривни работи без предоставена концесия, съгласно изискванията на Закона за подземните богатства;
• службите на КАТ да извършват усилен контрол по спазването на Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагането му в района на с. Студена.

За министъра на земеделието и продоволствието:

• да осъществява контрол по отношение статута на земите, в които се извършват миннодобивни работи (дали в границите на концесионните площи са проведени процедури по промяна функционалното предназначение на земите) и при открити нарушения да се предприемат съответните санкции;
• да осигури представител при извършване на контролните замери от концедента (МРРБ) за обозначаване с трайни знаци на концесионните граници.

За кмета на община Перник:

• да следи за състоянието на общинския път, ползван в района на населеното място и на кариерите, като се създаде ограничителен режим на товаропотока съвместно с другите компетентни органи (КАТ, Изпълнителна агенция „Пътища” и др.);
• да полага предвидените в Закона за опазване на селскостопанското имущество грижи за предотвратяване на нанасянето на вреди върху обработваеми земи, естествени ливади и пасища, като при констатирани нарушения, свързани с незаконен добив, да се обръща към органите на прокуратурата;
• при извършване на контролните замери от концедента (МРРБ) за обозначаване с трайни знаци на концесионните граници да участват и представители на местната власт.

За министъра на труда и социалната политика:

• да бъде включено в Правилника по безопасност на труда при взривни работи изискването да не се съгласуват проекти на фирми и други физически лица за пробивно-взривни работи без предоставена концесия съгласно изискванията на Закона за подземните богатства.

За министъра на финансите:

• да разпореди без отлагане извършване на данъчни ревизии на всички фирми, които са добивали или добиват инертни материали в района на с. Студена през последните години.

Предвид големия брой жалби във връзка с добива на подземни богатства и справедливото недоволство и протести на хората от с. Студена следва да се ускори работата на нарочно създадената работна група под ръководството на заместник министър-председателя и министър на външните работи г-н Ивайло Калфин за промени в Закона за подземните богатства.

С убеждението, че е необходимо да се извършат сериозни законодателни изменения и да се предвидят нормативно по-широк кръг от правомощия на експертите при извършване на проверките на място и установяване на административните нарушения, омбудсманът на Република България се обръща към министър-председателя на Република България със следните предложения за промени в Закона за подземните богатства и Закона за концесиите:

1. В Закона за подземните богатства и Закона за концесиите ясно и изчерпателно да се изработят процедурите по съгласуване на проектите и получаването на концесия, за да не се допуска получаване на концесия преди:

• произнасяне с решение на компетентния орган по ОВОС;
• отчуждаването и преотреждането на земята, съгласно изискванията на Закона за опазване на земеделските земи и Правилника за приложението му.

2. В Закона за подземните богатства:

• да се раздели регламентирането на етапите на търсене и проучване от етапите на добив и първична преработка поради различното естество на дейност;
• да се въведат различни режими за предоставяне на концесия в зависимост от годишния добив на строителни материали;
• да се създаде ясен регламент за санкциониране на нарушителите, за да не се допуска незаконен добив на подземни богатства, неизпълнение на утвърдените проекти и нерационално изземване на подземни богатства от титулярите за търсене и проучване и от концесионерите, като например:
- паричните глоби да са съизмерими с нанесените щети на околната среда, съответната рекултивация и компенсация на добитото количество подземно богатство;
- да се определи законодателна, ефективно приложима от контролните органи, принудителна административна мярка „спиране” на миннодобивни обекти;
- освен административните санкции законът да позволява отнемане на машини и съоръжения в полза на концедента;
• да се предвиди ясен механизъм за търсене на отговорност и възстановяване на околната среда, за да се осигури последващото отстраняване на нанесените щети на околната среда при констатиран незаконен добив, иззети природни ресурси и увредени компонентите на околната среда;
• да се изисква преработката, съхранението и транспортът на подземните богатства да бъдат придружени с документи, удостоверяващи произхода (находището) на суровината;
• да се предвиди правен механизъм за уреждане на взаимоотношенията със следващия концесионер за находищата с налични запаси и отнета концесия. Тук става дума за това кой остава титуляр на находището, в сила ли е докладът по ОВОС, как се урежда собствеността на земята, придобита за срока на концесията, и съпътстващата инженерна инфраструктура.

Омбудсманът привлича вниманието на министър-председателя на Република България върху необходимостта от:

• приемане на стратегия за развитие на миннодобивния отрасъл поради това, че добивът на подземни богатства е основа за икономическото развитие и разумното им използване води до повишаване на икономическия потенциал. Такава стратегия ще даде възможност за перспективно планиране;
• налагане на мораториум върху предоставянето на нови концесии за добив на инертни материали в находище „Студена”.

Омбудсманът намира също така, че е необходимо единно ръководство на отрасъла, което да гарантира не само икономическите ползи от добива, но и правата и интересите на местните общности.

* * *

Омбудсманът ще продължи да наблюдава и упражнява контрол от името на гражданите върху развитието на този процес и изпълнението на отправените препоръки в това становище.

ОМБУДСМАН НА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ :
Гиньо Ганев

Източник:http://www.ombudsman.bg